Vad är narcissism?

Narcissism är en personlighetsstörning som yttrar sig genom att en persons självbild präglas av grandiositet och en känsla av att man är bättre, snyggare och smartare än resten av befolkningen. 


Termen narcissism kommer från den grekiska mytologiska figuren Narcissus, som enligt myten blev förälskad i sin egen spegelbild. Narcissisten är ofta precis som psykopaten charmant och duktig på att föra sig, och har också svårt att bilda djupare relationella band. Den grandiosa självbilden visar sig i beteenden så som skryt, hybris, framhävande av sin egen förträfflighet och ibland ett nedvärderande av andra människors förmågor och bedrifter. Dessa beteenden är mycket starka kännetecken för en narcissist.Narcissism symptom

Nästan alla symptomkriterier gällande denna personlighetsstörning är kopplade till personens upplevelse av sig själv som överlägsen i relation till andra, samt att denna grandiosa självbild ständigt behöver speglas i andra människor. Narcissistens behov av att synas och höras är inte sällan ångestdrivet och ett försök att uppehålla en mycket svag självkänsla. Det är inte ovanligt med samsjuklighet i annan psykisk ohälsa, exempelvis depression.


Som med mycket annan psykisk ohälsa kan symptomen mellan män och kvinnor med narcissistisk personlighetsstörning skilja sig åt, även om de ofta delar många likheter. Hur symtomen tar sig uttryck påverkas av exempelvis könsnormer. Den grandiosa personligheten är dock ofta närvarande hos både kvinnor och män, oavsett hur den tar sig uttryck. En person som lider av narcissistisk personlighetsstörning uppfyller alla eller en majoritet av följande symptom:

 Symptom på narcissism
  • En överdriven känsla av sig egen storhet.
  • En ständig förväntan av att bli beundrad och berömd. 
  • Förväntar sig att av andra betraktas som överlägsen, även på områden där hen saknar meriter.
  • Överdrivet skryt och förstorande av åstadkommande och talanger
  • En upptagenhet med fantasier kring framgång, makt, briljans och skönhet. 
  • En upplevelse av överlägsenhet och att de bara passar ihop med andra, lika storartade, personer


Orsaker till narcissism

Varför någon får en narcissistisk personlighetsstörning är som med mycket annat inom psykologin inte helt klarlagt. Sannolikt är narcissistisk personlighetsstörning ett resultat av både arv och miljö. En vanlig teori är att personer med en narcissistisk personlighetsstörning har en extremt svag självkänsla, och att det ständiga skrytandet och framhävandet av sin egen storhet är ett sätt att hantera känslorna av värdelöshet. 


Sådana känslor av värdelöshet kan exempelvis bero på bristande föräldraskap, att man under barndomen inte blivit sedd och bekräftad, eller att man haft helt orimliga krav på sig med föräldrar som aldrig blivit nöjda oavsett prestation. Varför en del personer som upplever detta blir narcissister och vissa inte beror på en mängd faktorer, precis på samma sätt som med mycket annan psykisk ohälsa vi kan drabbas av.
Narcissister på arbetsplatsen

På senare tid har det skrivits mycket om narcissister på arbetsplatser. Denna bild är tyvärr ofta överdriven. Narcissism är en ganska ovanlig personlighetsstörning, och även om en narcissist kan framstå som charmig i början uppvisar den ofta beteenden som så småningom innebär problem på en arbetsplats, vilket kan leda till att anställningen inte blir långvarig. 


I vissa branscher kan det dock vara så att åtminstone narcissistiska personlighetsdrag kan innebära en fördel, då det krävs ett visst mått av överdrivet självförtroende för att armbåga sig fram i en del branscher. För mycket empati eller ett realistiskt självförtroende kan i dessa fall snarare vara en nackdel. 


Narcissist test

Det finns ett flertal olika test som ibland används som verktyg i en bedömning av narcissism, dock är det få som är översatta till svenska. För att bedöma en narcissistisk personlighet kan man exempelvis använda Narcissistic Personality Inventory, NPI. Du kan göra ett sådant narcissist-test här


Vid test av olika personlighetsstörningar är det viktigt att komma ihåg att tester aldrig ensamt ligger till grund för en diagnos. Det finns många felkällor i självskattningstest, exempelvis att man förställer svaren för att få önskat resultat eller att man inte svarar uppriktigt på frågorna. I ett test för narcissistisk personlighetsstörning kan frågorna exempelvis handla om självbild, syn på vänner och partners, och hur man ser på moral och etik. 


Hur hanterar man en narcissist?

En narcissist har ofta extremt många bekanta och ytliga vänner, men kan i många fall helt sakna nära vänner. Anledningarna till detta kan vara exempelvis att det kan bli utmattande att vara i deras närhet, då de alltid vill föra fokus mot sig själva och sällan är inkännande för andras känslor och behov. Det kan också i många fall vara så att de helt enkelt inte lyckas bygga nära relationer, eftersom att detta kräver att man faktiskt är nyfiken och vill lyssna på en annan persons åsikter, tankar och känslor, något en narcissist kan ha svårt med. Om en narcissist blir ifrågasatt, exempelvis gällande något otroligt som denne påstår, kan den bli väldigt defensiv och kränkt. Ganska snabbt efter att man lärt känna en narcissistisk person kan man se tecken på att något inte står rätt till. 


Hur en narcissist fungerar är dock väldig individuellt, och man bör vara försiktig med generaliseringar även om man kan se övergripande mönster i fungerandet på gruppnivå. Det finns exempelvis narcissister som lyckas skaffa både vänner och partners, och lever ganska normala liv. Eftersom att narcissism är en personlighetsstörning, dvs präglar den person som lider av det väldigt starkt, kan det vara mycket energikrävande att umgås med någon som lider av narcissism. Det är extremt svårt att förändra en person som lider av narcissistisk personlighetsstörning, liksom det är med de flesta personlighetsstörningar.


Behandling av narcissistisk personlighetsstörning

Det finns tyvärr knappt några bra terapiformer för behandling av narcissistisk personlighetsstörning. Detta beror dels på att personlighetsstörningar generellt är mycket svårbehandlade, och att personer med narcissistisk personlighetsstörningen mycket sällan själva är motiverade till behandling. I de fall där en narcissist faktiskt söker behandling handlar det ofta om att man upplever annan psykisk ohälsa, exempelvis ångest eller depression, och att det är dessa problem man önskar behandla. 


Att bota narcissism är idag inte möjligt förutom i sällsynta fall. Är man motiverad kan man däremot lära sig att hantera sin problematik på ett mer funktionellt sätt. En känd forskare som skrivit mycket om behandling av personlighetssyndrom är Otto Kernberg, och på internet kan man hitta många av hans texter om man är intresserad av att läsa mer.