IPT - Interpersonell terapi

IPT är en förkortning för Interpersonell terapi. IPT har rötter i anknytningsteori, social teori och kommunikationsteori. Inom IPT är den mest centrala delen ett starkt fokus på klientens nära relationer, hur dessa påverkar vårt mående och vice versa.

Klient och terapeut arbetar tillsammans med att kartlägga de viktiga relationerna i klientens liv, och hur de hänger ihop med upplevda symptom. Områden som inom IPT ses som relevanta och intressanta att arbeta med kan till exempel vara interpersonella konflikter, rollförändringar, komplicerad sorg, interpersonella relationer eller interpersonella svårigheter. Arbetet kretsar sedan mycket kring att förbättra och stärka något eller flera av dessa fokusområden i enlighet med klientens önskemål. Några exempel på vanliga fokusområden kan du se nedan.
Interpersonella konflikter

En interpersonell konflikt kan vara exempelvis en konflikt mellan dig och en anhörig. I dessa fall kan terapin vara ett sätt att komma vidare och på ett mer funktionellt sätt hantera dessa konflikter. Det kan till exempel handla om att lära sig kommunicera på ett annat sätt, att acceptera att man ibland tycker olika, och att hitta mer funktionella sätt att förhålla sig till varandras olikheter.

Rollförändringar

Rollförändringar handlar om större förändringar i ditt liv som har stor påverkan på dig. Detta kan exempelvis handla om att skapa ett nytt liv efter en separation från en partner, att flytta till en ny stad, att bli förälder, att ens barn flyttar ut eller att man går i pension. Allt detta är exempel på när vi får en ny roll i livet som vi inte är vana vid, och inte riktigt vet hur vi ska förhålla oss till. Med interpersonell terapi kan man då reflektera över vilka känslor dessa förändringar väcker och hur man kan anpassa sig till den nya rollen på ett sätt som känns meningsfullt för individen.

Komplicerad sorg

Komplicerad sorg kan uppstå i situationer där man varit med om en svår förlust eller trauma, och inte har haft möjlighet eller resurser att kunna hantera situationen. Det kan exempelvis handla om att man inte tillåtit sig att sörja, att förlusten i sig innehåller tvetydiga känslor (exempelvis en kroniskt sjuk anhörig som gått bort, där man känner både stor sorg och samtidigt lättnad, vilket i sin tur kan väcka skam och skuld) eller att man inte vet hur man ska ta sig vidare efter en livsomvälvande händelse.

Interpersonella relationer

Interpersonella relationer berör relationen mellan två personer och svårigheter som kan uppstå där. Det kan exempelvis handla om att förstå och förhålla sig till anhöriga som missbrukar eller lever med annan psykisk ohälsa. Teman kring interpersonella relationer behöver dock inte vara så dramatiska, utan kan även handla om svårigheter att hantera exempelvis svartsjuka, självomhändertagande, eller att man har olika åsikter och värderingar om saker i en relation och hur man kan förhålla sig till det.

För vem passar interpersonell terapi?

Som med alla typer av rekommendationer gällande vilken terapiform som passar för vilken person är svaret att det beror på. En generell rekommendation är att när det gäller problematik som rör personliga relationer och hur vi förhåller oss till människor i vår närhet så kan interpersonell terapi vara ett bra behandlingsalternativ. Exempel på sådan problematik kan exempelvis vara relationer med maktobalans eller problematik som rör känslor av underlägsenhet eller svartsjuka. Andra exempel kan vara svårigheter att relatera till andra människor eller konfliktfyllda relationer. Det finns också många andra tillstånd där IPT kan vara en bra behandlingsform. Det viktigaste är att du känner förtroende för din terapeut och dennes sätt att arbeta.


Letar du efter en terapeut som arbetar med IPT?
VISA IPT-TERAPEUTER